K?br?s’ta Otostop

 

K?br?sta alternatif bir ula??m yntemi olarak otostop yayg?n bir ?ekilde yap?lmaktad?r. Otostop genel olarak gvenilir bir ula??m yntemi olsa da bas?na da yans?yan e?itli taciz ve darp olaylar? da mevcuttur. Bu nedenle otostop eken herkes kendi gvenli?ini sa?lamakla ykmldr. Otostop ara payla??m? gibi ekolojik ve ekonomik art?lara sahiptir. Ayn? zamanda yeni insanlarla tan??ma ve yolculuk yaparken sosyalle?me a?s?ndan da gzel bir yntem olan otostop belli ba?l? noktalara dikkat edildi?i srece e?lenceli bir seyahate dn?ebilir.

Otostopular?n unutmamas? gereken en nemli nokta K?br?sta trafi?in soldan akt???d?r.

Yolun gvenli k?sm?nda, aralar?n geti?i k?s?mdan olabildi?ince uzaktaki k?sm?nda, yani emniyet ?eridinin mmknse asfaltlanmam??, ak?l ta?l? kesiminde bekledi?inizden emin olmal?s?n?z. Srclerce yeterli bir mesafeden grlebilir oldu?unuzda emin olun, nk bu srclere, 1) sizi al?p almamay? kararla?t?rmalar?na ve 2) yolun kenar?nda gvenle durmalar?na yetecek kadar zaman tan?yacakt?r.

Kad?nlar iin, otostop daha riskliye benzer. Ancak gerek pek de yle de?ildir. Pek ok erkek de kad?nlarla ayn? dzeyde taciz rapor etmi?lerdir. Tutanak tutulan otostopu cinayeti ve otostopu tecavz vakalar?n?n o?u yaln?z otostop eken kad?nlarla ilgilidir, ancak bunun sebebi, Dnya’daki homofobinin bir sonucu olarak, erkeklerin tecavzleri ok daha seyreklikle rapor etmesi, ve kurban?n erkek oldu?u durumlar?n o?unda cinayetlere “otostopu cinayeti” damgas? vurulmamas?yla ilgilidir.

Bir kad?n olarak otostop ekmek daha kolayd?r. o?u zaman kad?n otostopulara kad?n srcler durur. Aileler bile (ya da di?er genellikle-otostopulardan-hazzetmeyen tipteki ara sahipleri), kad?nlar? “tehlikede” olabileceklerini d?ndkleri durumdan “kurtarmak” iin dururlar. Toplumdaki cinsiyet ayr?mc?l???n?n bir sonucu olarak, o?u insan kad?n otostopular? aralar?na almak iin daha gvenilir bulurlar. Ve, muhtemelen toplumdaki cinsiyet ayr?mc?l???n?n bir sonucu olarak, kad?nlar otostopu olarak aralara al?nmak iin daha gvenilirdirler.

zellikle kad?n otostopular iin haz?rlanm?? daha ayr?nt?l? bir otostop rehberini (?ngilizce) girls.hitchbase.com‘da bulabilirsiniz.

Kaynak: http://hitchwiki.org/tr/Otostopta_gvenlik

 • Kolayl?kla seilebilen giysiler giyin, gvenli bir noktada bekleyin, yolda yrrken dikkatli olun.
 • Sunulan yolculuk teklifinden ?pheliyseniz, reddedin.
 • Kap?lar?n ieriden a?l?p a?lmad???n? kontrol iin, kap?y? dzgn kapayamam?? rol kesebilirsiniz.
 • Baz?lar? ara plakas?n?, renk ve modelini bir kenarlara not d?meyi nerir (bir arkada?a k?sa mesaj yoluyla mesela).
 • Tan?d???n?z birileriyle otostop ekin. Hospitality Club’daki, Jayride’daki ya da DigiHitch’teki gibi otostop forumlar?nda ba?ka otostopular bulabilirsiniz.
 • Geceleri otostop ekmek, gndz otostop ekmekten daha tehlikelidir.
 • Muhtemelen en gvenlisi, birden fazla adam?n oldu?u aralara binmemektir.
 • Arac?n n taraf?nda oturmak daha iyidir.
 • Bir miktar biber gaz? edinmek iyi bir fikir olabilir, kendinizi kullanmak zorunda olmasan?z da daha gvende hissedebilirsiniz. Ancak Dnya’n?n baz? blmlerinde yasa d??? oldu?unu unutmay?n.
 • S?rt antan?z? yak?n?n?zda tutun, rne?in kuca??n?zda, ki aniden inmeniz gerekti?inde s?k?ca kavrayabilesiniz.
 • En k?ymetli e?yalar?n?z?, rne?in pasaport, czdan, para, cep telefonu, her zaman zerinizde bulundurun. Bylece antan?z? terk etmek zorunda kalsan?z bile en az?ndan bu e?yalar?n?z? kurtarm?? olursunuz.
 • E?er etrafta evler ya da ba?ka insanlar varsa, onlara el sallayabilir ya da bir arkada??n?za veda edermi?esine rol kesebilirsiniz. Src, arabas?na binerken sizi birilerinin grd?n sanacakt?r.
 • E?er uzak mesafeye giden bir kamyon ya da arabaya binerseniz, bu ara tam olarak gitmek istedi?iniz yere gidiyor dahi olsa, asla en ba?tan tm yolu gitmeye evet demeyin. Yoldaki bir ?ehirde bir arkada??n?z? ziyaret edece?inizi syleyin, daha sonra srcye tmyle gvendi?inizde, arkada??n?z? daha sonra ziyaret edece?inizi syleyip tm yolu gidebilirsiniz.
 • Arac? gvenli bir noktada terk etmeyi amalay?n.
 • Her zaman igdlerinize gvenin.
 • Pozitif d?nn ve pozitifi cezbedin.
 • Srcyle iyi muhabbet kurmaya al???n, detaylar iin otostopta grg kurallar?na gz at?n.
 • Tabelas?z otostop s?ras?nda duran srcye gidece?iniz yeri sylemek yerine nce onun hangi tarafa gitti?ini sorun. Bylece iinize sinmez ise reddedebilirsiniz ya da sizin iin yolunu de?i?tirmeye haz?r kt niyetli ki?ilerle kar??la?t???n?zda kendinizi koruyabilirsiniz.