K?br?s’ta Araba Payla??m?

Ya?amak payla?t?ka gzel

Her gn birok insan ayn? gzergahlar? rutin olarak gidip gelmektedir. Gerek i? yerlerine giderken, gerek okula giderken birok insan ayn? blgelerden yola ?k?p ayr? aralar? kullanmaktad?r. Oysa araba payla?mak hem ekonomik anlamda hem de ekolojik a?dan daha srdrlebilir ve sosyalle?me a?s?ndan da gzel bir yntemdir.

Araba payla??m?n?n iki ?ekli var. Birincisinde kendi araban?z?, sizinle ayn? yne giden insanlarla payla??yorsunuz veya siz arabas? olan birine e?lik ediyorsunuz. ?kincisinde bir ?irkete ait arabay?, birok insan kiralayarak ortak kullan?yorsunuz. Asl?nda bir toplu ta??ma ?ekli olan araba payla??m?, ayn? zamanda daha ekolojik bir ula??m iin zm yaratmaya al???yor. Araba payla??m (Carsharing) sitelerinin en by? ABD ve ?ngilterenin e?itli kentlerinde al??an Zipcard?r.

Araba payla?man?n bir kltr haline geldi?i birok geli?mi? lkede, belli say?n?n zerinde yolcusu olan arabalar?n daha az trafik yo?unlu?u olan ?eritlerden gitmeleri iin ayr? yollar da yap?lmaktad?r. lkemizde geti?imiz y?llarda araba payla??m? iin baz? telefon uygulamalar? (r. HOBBA) denense de tamamlanamam??t?r.

VirraCyprus.com araba payla??m?n? te?vik etmekte ve gnlk gidilen gzergahlar?n?z? sisteme girerek araba payla??m?n?n bir kltr haline gelmesi iin de ileride bir platform olmay? hedeflemektedir.